Kurs ALS

Kurs ALSprc1

Certyfikowany przez Polską Radę Resuscytacji ? dwudniowy. Stworzenie zespołów resuscytacyjnych. Nauka właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych.

Koszt: 950,00 złotych / 1 osoba.

Cele kursu:

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz o okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.
 • Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
 • Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia - elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe). Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program:

1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.

2. Kurs prowadzony jest w programie dwudniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do ośmiu osób na 2-3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby (cztery grupy po osiem osób).

Wykłady:

 • Perspektywy ALS
 • Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS
 • Opieka poresuscytacyjna

Ćwiczenia i warsztaty:

 • Zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
 • Defibrylacja
 • Zaburzenia rytmu serca ? leczenie
 • Równowaga kwasowo-zasadowa
 • Zatrzymanie krążenia ? scenariusze ćwiczeniowe
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych (zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia)

Dyskusja:

 • Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
 • Protokół DNAR

Pokazy:

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:

 • Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
 • W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu.

Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co pięć lat.

W 2002 roku na mocy porozumienia z Europejską Radą Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji nabyła prawa do prowadzenia kursów podstawowej i zaawansowanej resuscytacji zgodnie z wymogami Europejskiej Rady Resuscytacji.

CERTYFIKAT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

CERTYFIKAT EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres fundacja@fundacjaprometeusz.pl.