Statut

Statut

Fundacja Prometeusz ? Szkolenia i ratownictwo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego statutu

2

Nazwa Fundacji brzmi : Fundacja Prometeusz ? Szkolenia i ratownictwo .
Fundacja może posługiwać się skrótem Fundacja Prometeusz

3

Fundacja może używać godła, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór godła, odznak i pieczęci ustala Rada Fundatorów.

4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji

5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia

6

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

7

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami.

8

Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

9

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji.

10

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

11

Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat promocji zdrowia oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.
2. Wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego.
3. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego.
4. Propagowanie i nauczanie 1-szej pomocy w społeczeństwie.
5. Promowanie zawodów medycznych i innych związanych z ratownictwem medycznym.
6. Podnoszenie kwalifikacji służb ratowniczych poprzez wprowadzanie najnowszych światowych standardów.
7. Działalność profilaktyczna i edukacyjna na obszarach wodnych.

12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi , w kraju i za granicą , w zakresie realizacji celów Fundacji
2. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów , zawodów sportowych oraz innych imprez służących celom statutowym.
3. Ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się absolwentów szkoleń.
4. Organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo- edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Wymianę doświadczeń z innymi podmiotami w kraju i za granicą w zakresie zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego.
7. Promowanie sponsorów i darczyńców Fundacji w mediach krajowych i zagranicznych.
8. Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, a także organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9. Prowadzenie badań i przygotowywanie ekspertyz.
10. Przygotowywanie i zarządzanie projektami w ramach Funduszy Europejskich w kraju i za granicą w zakresie promocji zdrowia.
11. Współpracę z instytucjami zagranicznymi, w tym z fundacjami w zakresie gromadzenia środków i dochodów ze zbiórek imprez publicznych, które fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych.
12. Działalność lecznicza wykonywana w ramach podmiotu leczniczego.
13. Działalność ratownictwa wodnego w ramach podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000 zł / słownie: trzy tysiące złotych/ przy czym na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000 zł .

14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

15

1. Dochody Fundacji pochodzą z: darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji i dotacji,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z organizacji konferencji i szkoleń,
5. dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego,
6. dochodów z odsetek bankowych,
7. dochodów z nabytych praw majątkowych,
8. dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych,
9. z ewentualnie podjętej działalności gospodarczej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

16

Dochody wymienione w pkt 15 mogą być użyte na realizację celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

17

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji zapisu darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 50 000 zł / słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ lub osoby zagraniczne równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji .
2. Osoby fizyczne i prawne, które przekazują na rzecz Fundacji dowolne darowizny oraz środki pieniężne uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Darczyńcy Fundacji

18

1. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ORGANY FUNDACJI

19

Organami Fundacji są:
Rada Fundatorów
Zarząd Fundacji
Rada Programowo-Naukowa

RADA FUNDATORÓW

20

W skład Rady Fundatorów wchodzi Fundator Założyciel Fundacji

21

Członkostwo w Radzie Fundatorów jest niezbywalne.

22

Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje z chwilą śmierci lub pisemnej rezygnacji Fundatora z udziału w pracach Fundacji

23

Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.

24

Posiedzenia Rady Fundatorów zwoływane są na wniosek Fundatora, Zarządu Fundacji lub Rady Programowo-Naukowej.

25

W posiedzeniach Rady Fundatorów, mogą uczestniczyć bez prawa głosu członkowie: Zarządu, Rady Programowo-Naukowej oraz inne osoby wskazane przez Fundatora.

26

Do Rady Fundatorów należy:

1. Opiniowanie i nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji.
3 Opiniowanie zatwierdzanie i nadzorowanie wieloletnich programów oraz rocznych planów działania i preliminarza kosztów.
4 Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd oraz Radę Programowo-Naukową.
5 Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, oraz jego zastępców.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowo-Naukowe
7. Zatwierdzanie regulaminu działania: Zarządu Fundacji i Rady Programowo-Naukowej.
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
9. Ustalanie sposobu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji.
10.Nadzorowanie polityki Zarządu odnośnie zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Fundacji.
11.Zatwierdzanie Sprawozdań Zarządu z finansowej działalności.
12.Uchwalanie zmian dotyczących Statutu Fundacji, połączenia, jej likwidacji oraz rozporządzania majątkiem.
13. Podejmowanie decyzji odnośnie przystąpienia lub wystąpienia ze spółek i fundacji.
14.Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach istotnych dla prawidłowego realizowania celów i rozwoju Fundacji.

27

Rada Fundatorów prowadzi działalność, jeśli chociażby jeden Fundator pozostaje w jej składzie.
ZARZĄD FUNDACJI

28

Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób - członków Zarządu , w tym prezesa i dwóch wiceprezesów i jest powoływany przez Radę Fundatorów na czas nieoznaczony .

29

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, w każdym czasie przez Radę Fundatorów, rezygnacji Członka Zarządu w formie pisemnej, bądź jego śmierci.

30

Odwołanie Członka Zarządu następuje w razie:
1. Złożenia rezygnacji.
2. Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.
3. Choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.
4. Nie pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku.
5. Przekroczenia 75 roku życia.
6. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.
7. Istotnego naruszenia postanowień statutu lub Regulaminu Fundacji.

31

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

32

Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek prezesa Zarządu, nie rzadziej jednak niż, raz na 6 miesięcy w danym roku.

33

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundatorów

34

Zarząd w szczególności:
1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
3. Zarządza majątkiem Fundacji.
4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne dobra ujęte w pkt 15 Statutu.
5. Ustala regulaminy Biura Fundacji.
6. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.
7. Powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, akceptuje przyjęcia i zwolnienia pracowników.
8. Ustala sposób i wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.
9. Wnioskuje do Rady Fundatorów o podjecie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, jej połączenia, likwidacji, rozporządzania majątkiem lub innych istotnych sprawach statutowych dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji.
10. Wnioskuje do Rady Fundatorów o podjęcie decyzji odnośnie przystąpienia do spółek i fundacji.
11. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.
12. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów.

13. Przedstawia sprawozdania z działalności Fundacji.

35

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionymi są : Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego członek Zarządu, a w sprawach finansowych dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

36

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności wiceprezesa.

37

Zarząd może powoływać jako swoje ciało doradcze Komisje dla rozwiązywania problemów roboczych wynikających z bieżących prac Fundacji.
RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

38

Radę Programowo-Naukową , w razie potrzeby, powołuje Rada Fundatorów. Działa ona według opracowanego przez siebie regulaminu..

39

Radę Programowo-Naukową mogą tworzyć wybitni eksperci nauki, gospodarki i polityki jak również sponsorzy powoływani przez Radę Fundatorów, którzy wyrazili pisemną zgodę na udział w pracach tejże Rady.

40

Rada Programowo-Naukowa jest organem naukowym, opiniotwórczym, inicjatywnym i doradczym.

41

Rada Programowo-Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

42

Rada Programowo-Naukowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej lub jego zastępców, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy w danym roku. W posiedzeniach tych na wniosek Przewodniczącego Rady , w miarę potrzeb, uczestniczą przedstawiciele Zarządu, Dyrektor Biura Fundacji i inne zaproszone osoby

43

Każdy członek Rady Programowo-Naukowej ma jeden głos. Uchwały Rady Programowo-Naukowej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego.

44

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Programowo-Naukowej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wyżej wymienionych w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

45

Członkostwo w Radzie Programowo-Naukowej ustaje w wyniku odwołania przez Radę Fundatorów, śmierci, pisemnej rezygnacji, systematycznego nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Rady Programowo-Naukowej.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

46

1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na realizację celów Fundacji.
3. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes.
4. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin ustanowiony przez Zarząd.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą , w kraju i za granicą, dla realizacji celów określonym w niniejszym statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Fundacja po uprzedniej decyzji Zarządu , podjętej w drodze uchwały zwykłą większością głosów i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń oraz rejestracji będzie mogła rozpocząć działalność gospodarczą, zgodnie z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności / PKD /.:

49.39.Z ? Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
58.11.Z ? Wydawanie książek
58.14.Z ? Wydanie czasopism i pozostałych periodyków
59.11.Z ? Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
72.19.Z ? Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z ? Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.1 ? Reklama
73.20.Z ? Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z ? Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników
84.11.Z ? Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.12.Z ? Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.5 ? Pozaszkolne formy edukacji
85.59.B ? Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.B ? Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.03.Z ? Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z ? Działalność obiektów kulturalnych
93.2 ? Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.Z ? Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.2 ? Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

ZMIANA STATUTU

47

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

49

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

50

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów poprzez uchwałę.

51

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku, a także po osiągnięciu celów statutowych Fundacji.

52

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów.

53

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 Ustawy o Fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.