Misja

Misja

Propagowanie i nauczanie pierwszej pomocy w społeczeństwie
Podnoszenie kwalifikacji slużb ratowniczych poprzez edukację i wprowadzanie najnowszych standardów.

Misją Fundacji jest wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego i profesjonalizacji pracy ratowników medycznych oraz pracowników ośrodków należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Celem Fundacji jest wdrażanie zgodnego z międzynarodowymi standardami automatyzmu postępowania z osobą potrzebującą pomocy. Istotnym celem działań Fundacji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej dla osób niezwiązanych ze środowiskiem medycznym. Fundacja stara się odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne w zakresie zapewnienia fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. ratowania życia ludzkiego.


KRS: 0000292890 NIP: 521-34-95-063 REGON: 141515692
Rachunek bankowy: PKO BP I O/Warszawa 60 1020 1013 0000 0402 0180 0689