Raport z ewaluacji I PRASKIEGO KONKURSU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Pięć złotych minut ? z nami bezpieczniej realizowanego od września do listopada 2019

Raport z ewaluacji
I PRASKIEGO KONKURSU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Pięć złotych minut ? z nami bezpieczniej
realizowanego od września do listopada 2019

1. Przedmiot badań:

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych w odniesieniu do założonych szczegółowych celów projektu w tym: organizacja szkoleń i ich wpływ na wiedzę i umiejętności uczestnika, przeprowadzenie finału konkursu i rezultaty osiągnięte przez zawodników, współpraca pomiędzy partnerami projektu i jej rezultaty oraz zarządzanie poszczególnymi etapami projektu.

2. Cele badań:

 • ocena stopnia, w jakim przyjęte cele projektu odpowiadają rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom uczestników i szkół,
 • ocena, czy realizowane działania są prowadzone w optymalny sposób, tzn. czy ich koszty (finansowe, czasowe) równoważą korzyści z nich płynące,
 • ocena roli partnerów w osiąganiu założonych celów,
 • ocena stopnia, w jakim zostały osiągnięte cele projektu zdefiniowane na etapie planowania,
 • ocena, czy i w jakim stopniu realizacja projektu będzie mogła oddziaływać na środowiska szkół uczestników i wywoływać w nim zmiany,
 • ocena, czy zapoczątkowana współpraca stron będzie kontynuowana po zakończeniu projektu,
 • diagnoza, czy udział w projekcie przyniesie beneficjentom rezultat w postaci trwałej zmiany.

3. Metody i narzędzia ewaluacji:

Obserwacja - ocena ciągła podczas kursów, obserwacja postępów i trudności szkolonych.

Analiza dokumentów ? analiza formularzy zgłoszeniowych szkół i drużyn; - analiza wyników zawodów; - analiza wpisów dokonanych na stronach szkół uczestników z podjętych działań na terenie placówki.

Wywiady - identyfikacja przeszkód na podstawie wywiadów z uczestnikami programu; sędziami, instruktorami i nauczycielami.

Film edukacyjny ? sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów podczas realizacji projektu, a wykorzystanych w czasie powstania filmu edukacyjnego (pokaz BLS-AED).

Zdecydowano się na formę partnerską ewaluacji, czyli ewaluację dokonywaną we współpracy przez obydwu partnerów przy zachowaniu dobrej komunikacji i podziału zadań oraz ocenę samych uczestników projektu. Ewaluacja miała miejsce na różnych etapach trwania projektu:

- przed jego rozpoczęciem , - w trakcie, - po zakończeniu.

Ewaluacja przed jego rozpoczęciem miała postać zebrania informacyjnego, które odbyło się w czasie seminarium dla nauczycieli rozpoczynającego projekt. Nauczyciele zadawali pytania, czy projekt jest dobrze przygotowany, jakie są warunki uczestnictwa, jaki jest stopień trudności, jak zapewniono warunki bezpieczeństwa, ile będzie drużyn startujących w finale i wreszcie jakie korzyści przyniesie uczniom, nauczycielom, opiekunom drużyn i szkołom, które wystawią drużynę do konkursu.

Następnie ewaluację w trakcie kontynuowano w postaci analizy formularzy zgłoszeniowych szkół i drużyn, dzięki którym poznano wiek i płeć uczestników przydatne przy formowaniu grup biorących udział w szkoleniach: BLS i Urazowym, dające największe szanse na uwieńczony powodzeniem udział w szkoleniach i osiągnięcie celu głównego projektu. W trakcie trwania kursów dla nauczycieli i uczniów dokonywana była ocena ciągła polegająca na obserwacji postępów i trudności, na jakie napotkały osoby szkolone.

Po zakończeniu programu odbyto liczne wywiady w rozmowach bezpośrednich, telefonicznych i mailowych z uczestnikami projektu: nauczycielami, sędziami i instruktorami, identyfikujące ocenę projektu, zyski osiągnięte przez uczestników: uczniów i nauczycieli oraz szkoły wystawiające drużyny, zidentyfikowano również zaistniałe przeszkody i problemy.

Na podstawie podjętych działań ewaluacyjnych można stwierdzić, że cele projektu, jakimi były:

 1. Propagowanie idei niesienia pomocy.
 2. Nabywanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 3. Uświadomienie, że nabywanie i doskonalenie umiejętności czyni młodego człowieka zdolnym do pomagania innym.
 4. Wypracowanie u uczniów zgodnego z międzynarodowymi standardami automatyzmu postępowania z osobą potrzebującą pomocy

zostały osiągnięte i przyniosły następujące rezultaty:

Rezultaty trwałe:

 • Nabyte kompetencje.
  Otrzymane certyfikaty: Europejskiej Rady Resuscytacji na zakończenie kursu BLS i zaświadczenia o ukończeniu Kursu Urazowego wydane przez Fundację, będące formą rozwoju zawodowego nauczycieli realizujących ścieżkę awansu zawodowego, a w przypadku uczniów potwierdzeniem ich aktywności w edukacji pozaszkolnej wzbogacającym ich teczki dokonań.
 • Fantom (4 szt.) i urządzenie szkoleniowe AED (5 szt.).
  Szkoły, których drużyny osiągnęły najlepsze rezultaty w zawodach finałowych, otrzymały sprzęt, który jeszcze wiele lat będzie służył edukacji z zakresu resuscytacji kolejnym rocznikom młodzieży.
 • Film edukacyjny propagujący prawidłowe działania świadka zdarzenia i przeprowadzenie resuscytacji z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.
  Zamieszczony na stronach internetowych szkół będzie stanowić środek dydaktyczny służący edukacji w tym zakresie poszerzonej grupie odbiorców.

Rezultaty miękkie:

 • rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzrost koncentracji uwagi i zadaniowości,
 • zredukowanie wpływu czynników, które utrudniają aktywne włączenie się w działania,
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności i wpływu na bezpieczeństwo własne i innych,
 • nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się,
 • zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,
 • zrozumienie konieczności systematycznego treningu dla wypracowania automatyzmu działania w sytuacjach stresowych.

Porównując cele projektu zdefiniowane na etapie projektowania z osiągniętymi rezultatami, można określić jako wysoką skuteczność projektu.

Udział nauczycieli i uczniów w planowanej liczbie pozwala stwierdzić, że grupa docelowa, jaką są uczniowie klas 4-6, została trafnie określona, pozwalając uczniom na aktywizację społeczną, a nauczycielom na poszerzenia swojej aktywności zawodowej. Program okazał się być użyteczny, gdyż odpowiedział na potrzeby grupy docelowej.

Poniesione nakłady w odniesieniu do uzyskanych zysków (nabyta wiedza i umiejętności) wskazują na dużą efektywność ekonomiczności zastosowanego programu, szczególnie że zdrowie i życie ludzkie jest wartością trudną do przecenienia, a sprawne działanie osób przeszkolonych i działających w warunkach kontrolowanego stresu konkursowego pozwoli im na podjęcie sprawnego i automatycznego działania w sytuacjach realnych zagrożeń. Podjęte w porę przez świadków zdarzenia działania zmniejszają zarówno skutki zdrowotne, jak i ekonomiczne ponoszone przez społeczeństwo.

Wysoko należy ocenić również rolę i udział partnerów w realizacji projektu, co jest dobrą prognozą na dalszą współpracę stron po zakończeniu projektu, np. w zakresie propagowania i budowania programu powszechnego dostępu do defibrylacji zalecanego przez Europejską Radę Resuscytacji.

Maria Krzysztoporska - nauczyciel, instruktor BLS-AED