Kodeks Pracy – urlop tacierzyński

Kodeks Pracy - urlop tacierzyński

Panowie pracujący w ratownictwie,czasami warto zatrzymać się w szaleństwie dyżurowym i zająć się własną rodziną.Szczególnie polecam to tym nielicznym ,którzy pracują na etacie.

kodeksPrawo do urlopu ojcowskiego jest nowością w prawie pracy. Urlop ojcowski w wymiarze 1 tygodnia wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 182 K.p. Jest to urlop fakultatywny, który przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 12 miesiąca życia. Pracownik w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o jego udzielenie. We wniosku pracownik podaje wiek dziecka oraz okres, w którym chciałby przebywać na tym urlopie. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, ze wcześniej pracownik z takiego urlopu nie korzystał.

Co ważne, przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym (art. 182 par. 3 w powiązaniu z art. 183 par. 1 K.p.). Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński na podstawie art. 29 ust. 5a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r.nr 31, poz. 267). Wynosi on 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Ustawodawca w art.182 K.p. nie zabrania jednoczesnego korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego i ojca dziecka z urlopu ojcowskiego.

Należy zachować tylko odpowiedni termin złożenia wniosku do pracodawcy. Niniejszy wniosek jest wiążący dla pracodawcy. Oznacza to, że nie może on odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego. Może jedynie o ile zachodzi taka potrzeba zasugerować zmianę terminu. Tak może być w przypadku dużej absencji chorobowej u pracodawcy. Są to jednak przypadki sporadyczne.