Kierowanie ruchem drogowym przez ZRM – teoria i praktyka

Ratownik medyczny i jego prawo do kierowania ruchem drogowym.

Rat. med. Paweł Basiak

Okazuje się, że ratownicy medyczni mogą kierować ruchem drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację oraz sposób dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;

2) program i tryb prowadzenia szkolenia w zakresie dawania poleceń i sygnałów osobom, o których mowa w pkt 1;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4) wysokość stawek za szkolenia oraz tryb ich pobierania i zwrotu;

5) katalog osób upoważnionych do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;

6) okoliczności, szczegółowe warunki oraz sposób wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:

1) osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

2) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

3) (uchylony);

4) umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;

5) (uchylony);

6) członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.”

Nasuwają się jednak pytania: czy ratownicy medyczni umieją z tego prawa korzystać? Czy są odpowiednio przeszkoleni? Czy mają odpowiedni sprzęt i ubiór do kierowania ruchem drogowym?

Otóż nie. Niestety ratownicy medyczni nie są ani przeszkoleni w tym kierunku ani nie posiadają odpowiedniego wyposażenia.

Mówiąc tu o odpowiednim sprzęcie mamy na myśli oprócz służbowych strojów z odblaskami i napisami ”RATOWNICTWO MEDYCZNE” także tarczkę sygnalizacyjną nazywaną potocznie „lizakiem”. Natomiast wszystkie inne wymienione w rozporządzeniu osoby mogą przystąpić do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym dopiero po odbyciu przeszkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Z zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że muszą one być „łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy." Powinny być wyposażone w tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ubranie określone w Rozporządzeniu w sprawie kierowania ruchem drogowym lub Rozporządzeniu w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 roku.

Musimy pamiętać, że zgodnie z hierarchią ważności to policjant, ratownik medyczny lub osoba upoważniona do kierowaniem ruchem drogowym odpowiednio oznakowana jest najważniejszą osobą na skrzyżowaniu. Wszyscy kierujący są zobowiązani do wykonywania ich poleceń. Sygnały dawane przez kierującego ruchem są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna czy znaki drogowe.

Sposób wykonywania poleceń i sygnałów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (poz. 840).

W dzisiejszych czasach bardzo modne zrobiło się bieganie dla zdrowia. Jednym z podmiotów zajmującym się zabezpieczeniem imprez biegowych jest Fundacja Prometeusz. Do każdej imprezy podchodzi ona indywidualnie i stawia na profesjonalizm. Z fundacją współpracują doświadczeni ratownicy medyczni. Są oni rozstawieni na trasie biegu, na mecie, w strefie triage, w szpitalu polowym oraz w zespołach wyjazdowych „S” i „P”. Wśród biegaczy poruszają się również patrole mobilne. Są to również ratownicy medyczni jeżdżący na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych wyposażonych w torby medyczne, tlenowe oraz AED. Dodatkowym atutem zabezpieczenia są patrole szybkiego reagowania poruszające się na motocyklach medycznych. Dzięki takim zasobom ratowniczym biegacze mogą czuć się bezpiecznie. Patrole mobilne niejednokrotnie udzielały pomocy również poza trasą biegu. Były jako pierwsze na miejscu zdarzenia i udzielały pomocy do czasu przyjazdu zespołów ZRM.

Z doświadczenia jakie udało mi się zdobyć dzięki współpracy z Fundacją wiem, że kurs kierowania ruchem drogowym jest bardzo potrzebny. Jeżdżąc na motocyklu medycznym bardzo często spotykam się ze zdenerwowanymi kierowcami, którzy pomimo ograniczeń w ruchu wjeżdżają na trasę biegu. Patrole medyczne po odbytym kursie kierowania ruchem drogowym, widząc na trasie pojazd będą mogły zareagować i wykorzystać swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo biegaczom.

Comments are closed.