NFZ: Więcej pieniędzy dla SOR-ów i IP. O ile wzrośnie stawka bazowa?

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do uzgodnień projekt zarządzenia – leczenie szpitalne - świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla SOR i IP. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 10 % stawki bazowej dla SOR i IP w stosunku do jej wartości obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Wzrost wysokości stawki bazowej będzie miał przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokość finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r.

Więcej na medexpress.pl.

Comments are closed.