Ministerstwo Zdrowia o uproszczonym dostępie do zawodu ratownika medycznego. Kto może skorzystać?

Jak informuje MZ, każda osoba (również obywatel Polski), która uzyskała poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
  • posiada:
    a) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
    b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.

Zobacz na medexpress.pl.

Comments are closed.